Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu v době od 9:00 do 12:00.
aktualizováno: 09.06.2020 21:09:22.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21


1. Typy studia
Forma studia kód oboru název oboru bude přijato 1. kolo učební plány
Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium 90 08.06.2020
Šestileté studium 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium 30 09.06.2020
Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium 30 09.06.2020
Čtyřleté studium - 2.termín 79-41-K/41 Gymnázium 10 29.06.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Plné znění zákona lze najít např. na stránkách MŠMT .

Níže jsou uvedeny nejdůležitější informace:
  • obsah i forma přijímací zkoušky zůstane zachována
  • každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu)
  • uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
  • každý uchazeč obdrží písemnou pozvánku nejpozději 5 pracovních dní před jejím konání
  • náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo
  • výsledky jednotné přijímací zkoušky vyhodnocené společností CERMAT obdrží škola do 7 dnů od konání zkoušky a nejpozději následující den zveřejní výsledné pořadí uchazečů
  • odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné
  • lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín)
  • uchazeči "pod čarou" mohou býti přijati na neobsazená místa těch uchazečů, kteří neodevzdají zápisový lístek
  • uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu
2. Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020
3. Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení proběhne v budově Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě v řádných termínech stanovených MŠMT ČR (uvedených v předcházející tabulce). Uchazeči budou ke zkouškám pozváni doporučeným dopisem doručeným do místa trvalého bydliště.

Během přijímacího řízení budou uchazeči vystupovat pod čísly, rovněž ve zveřejněných seznamech s výsledky (vývěsní skříňka vedle vchodových dveří, Internet) budou uchazeči uvedeni pod čísly. U každého bude kromě jeho identifikačního čísla uvedeno dosažené bodové ohodnocení, pořadí a údaj, zda byl uchazeč přijat ke studiu.
Během testování z českého jazyka a matematiky bude vstup do budovy školy umožněn pouze uchazečům o studium. Rodičům ani dalšímu doprovodu uchazečů nebude do budovy vstup povolen.

V průběhu přijímacího řízení nebudou veřejnosti poskytovány žádné informace.

4. Obsah testů

Při příjímacím řízení budou použity jednotné centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky, vypracované společností CERMAT.
Informace společnosti CERMAT k přijímacímu řízení v roce 2020 lze získat

5. Oznámení výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou anonymně zveřejněny ve vývěsní skříňce vedle vchodových dveřích školy a prostřednictvím Internetu na této stránce 29. 4. 2020

Po zveřejnění rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče, potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí; v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

6. Odvolání

Podle zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), v platném znění, je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.

Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu v době od 9:00 do 12:00.
Jídelníček
Jídelníček není připraven.
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
pondělí 13:40 - 14:20
úterý 08:05 - 09:45
středa * 14:25 - 15:30
pátek * 13:30 - 14:00
* po předchozí domluvě
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
Studium na Farmaceutické fakultě UK
Absolvent.cz
Registrace do zimního semestru CTM Online
 Školní metodik prevence
Mgr. Daniel Nechvátal - školní klub
pondělí 11:00 - 11:45
úterý 09:00 - 09:45
středa 09:00 - 09:45
čtvrtek 11:00 - 11:45
pátek * 13:00 - 14:00
* po předchozí domluvě