Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch
Školní poradenské pracoviště

1. Základní informace
Poradenské služby jsou na Gymnáziu Dr. Karla Polesného ve Znojmě zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP) a jsou poskytovány žákům, učitelům a rodičům resp. zákonným zástupcům žáků. Program školního poradenského pracoviště se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, předsedy předmětových komisí, s vedoucími pracovníky školy a ev. s učiteli základů splečenských věd. Poradenští pracovníci školy splňují kvalifikační standardy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

2. Cíle školního poradenského pracoviště

Obecným cílem ŠPP je ucelená péče o žáky i o pedagogy z pohledu bio-psychosociálního rozvoje osobnosti. Cílem služby je zajistit ve škole bezpečné klima pro všechny žáky a zaměstnance a v případě potřeby nabídnout řešení problémů jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak v oblasti osobního vývoje.

Konkrétní cíle školního poradenského pracoviště:
 1. realizovat screening žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. účelně poskytovat podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a průběžně sledovata vyhodnocovat jejich účinnost
 3. důsledně uplatňovat strategii prevence a řešení školní neúspěšnosti
 4. uplatňovat metody kariérového poradenství a diferencovat jeho zaměření podle ročníků studia
 5. budovat příznivé sociální klima ve škole i ve třídách
 6. podporovat vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 7. rozšiřovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi o nové metody a formy podpory
 8. zajistit včasnou intervenci při výskytu aktuálních problémů žáků, třídních kolektivů i zaměstnanců školy
 9. předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace (program prevence šikany)
 10. jednou ročně, zpravidla v závěru školního roku, vyhodnotit účinnost Minimálního preventivního programu, Plánu školního metodika prevence a Plánu výchovného poradce a plánu kariérového poradce
 11. poskytovat metodickou podporu učitelům pro řešení náročných pedagogických situací
 12. rozšiřovat spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci i mezi školou a školskými poradenskými zařízeními

3. Personální zabezpečení školních poradenských služeb
3.1 Pracovníci, kteří zabezpečují poskytování školních poradenských služeb
Výchovný a kariérový poradce:
Mgr. Miroslava Kubíčková
Kontakt: 515 266, e-mail: kubickova@gymzn.cz,
kabinet TV
Školní metodik prevence:
Mgr. Alena Velebová
Kontakt: 515 266 180, e-mail: velebova@gymzn.cz
kabinet Bi
3.2 Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování školních poradenských služeb

Třídní učitelé – vytvářejí vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě, zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy, jsou garanty spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků, podílejí se na diagnostice při problémech u jednotlivých žáků a třídního kolektivu, podle pokynů poradenských pracovníků školy vytvářejí podmínky pro integraci žáků se SVP a žáků nadaných, vedou třídnické hodiny s cílem zlepšení a upevnění vztahů mezi žáky;

Koordinátor ŠVP – podílí se na úpravách ŠVP pro nadané žáky a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

Předsedové předmětových komisí - navrhují úpravy ve ŠVP v rámci daných předmětů a v rozsahu péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, při jednáních předmětové komise konzultují příčiny a hledají vhodné formy podpory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, konzultují případné výchovné a vzdělávací problémy žáků i jejich řešení;

Učitelé základů společenských věd - v rámci výuky se zaměřuje na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, vhodně začleňuje do výuky témata etiky, prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

4. Podmínky pro poskytování poradenských služeb
4.1 Informovanost o službách
Informace o poskytovaných poradenských službách jsou veřejně přístupné na webových stránkách školy a na informační nástěnce pro žáky. Žáci jsou s Programem poradenských služeb seznamování v úvodu školního roku na třídnických hodinách. Zákonní zástupci jsou programem obeznámeni na třídních schůzkách v listopadu daného školního roku.
Informace pro zaměstnance školy jsou dostupné na elektronické nástěnce. Pedagogové jsou s programem poradenských služeb seznamování také na pedagogické radě, ostatní zaměstnanci na poradě ostatních pracovníků.
4.2 Časová dostupnost služeb

Aktuální konzultační hodiny jsou uvedeny na hlavní stránce školy v sekci "Výchovný poradce" a "Školní metodik prevence".

4.3 Práce s informacemi a s důvěrnými daty
Veškeré informace a důvěrná data, která se pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
5. Popis činností výchovného poradce
I. Poradenské činnosti
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 2. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 3. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
II. Metodické a informační činnosti
 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  • s přípravou a vyhodnocováním plánu přímé podpory a plánu pedagogické podpory,
  • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 4. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 5. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
6. Popis činností školního metodika prevence
I. Metodické a koordinační činnosti
 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně- vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
II. Informační činnosti
 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, Policie České republiky, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.
III. Poradenské činnosti
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
Informace o studiu a přijímacím řízení
Chemický elixír 10: 19.6.2024
DOD 2024 ve filmové zkratce
Maturita 2024 - aktuální informace
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
pondělí 09:00 - 10:40, 12:50-14:00
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek * 12:50 - 14:15
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Alena Velebová - kabinet Bi
tel.: 515 266 180, velebova@gymzn.cz
úterý 14:30 - 15:50
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek 12:00 - 12:40
Studentský klub gymzn
Digitální wellbeing dětí
Kyberšikana
Digitální hygiena
Pozvánka na promítání do Coolny
Školní psycholožka
Mgr. Alena Křenecká - školní klub
akrenecka@seznam.cz
čtvrtek 13:00 - 16:00
Nenech to být

Děje se ve škole něco, co se ti nelíbí? Byl/a jsi svědkem nebo obětí šikany? Chceš něco říct nebo se na cokoliv zeptat, ale stydiš se? Dej nám o tom vědět skrze online schránku důvěry Nenech to být.

Zřizovatel: