Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch

Malé ohlédnutí

Dvojjazyčák! Vzpomínka na jedno z nejkrásnějších období v mém životě. Škola dýchala atmosférou. Všude zněla němčina, rakouskými kantory se to jen hemžilo, připadala jsem si tak jako všichni mí spolužáci „efáci“ výjimečná. V hodinách s rodilými mluvčími se pořád diskutovalo, hledala se různá řešení problémů, dělaly se skupinové práce, projekty. Vztahy s vyučujícími byly většinou velmi dobré až nadstandardní, myslím, že i čeští kantoři si nás oblíbili. Byli jsme všichni jaksi na jedné vlně. Euforie z toho, že máme možnost se naučit výborně německy, kromě toho i anglicky, že zažíváme něco nového a jedinečného, byla velká. Navíc se v naší třídě sešla skvělá parta. Byli jsme všichni mimoznojemští. Páteční odpolední jízdy vlakem zpět domů, kdy jen „dvojjazyčáci“ zabrali polovinu vagónů směr Břeclav, byly neopakovatelné.

Od doby mé maturity v roce 1998 uplynulo hodně vody a mnohé se změnilo nejen ve škole, nýbrž i v mém životě. Stále se však ve vzpomínkách ráda vracím ke svým vyučujícím, spolužákům a zážitkům z gymplu. Roky strávené na dvojjazyčném gymnáziu mi napořád zůstanou v paměti. 

Mgr. Hana Peroutková - (absolventka dvojjazyčného gymnázia, v současné době učí na DJG)

Ein kleiner Rückblick

Bilinguales Gymnasium! Erinnerungen an einen der schönsten Lebensabschnitte meines Lebens. In der Schule gab es eine wunderbare Atmosphäre. Deutsch klang überall, das Gebäude war voller österreichischer LehrerInnen, ich fühlte mich wie alle meine Mitschüler der “F-Klasse” außergewöhnlich. In den Klassen wurden häufige Diskussionen mit Muttersprachlern geführt, verschiedene Problemlösungen gesucht und Gruppenarbeiten und Projekte durchgeführt. Die Beziehungen zu Lehrern waren meistens sehr gut bis überdurchschnittlich. Ich denke, dass die tschechischen LehrerInnen uns auch mochten. Wir waren alle auf der gleichen Seite. Die Euphorie, dass wir die Möglichkeit haben, ausgezeichnetes Deutsch und Englisch zu lernen, dass wir etwas Neues und Einzigartiges erleben, war großartig. Außerdem hat sich in unserer Klasse eine tolle Gruppe getroffen. Wir kamen alle außerhalb von Znojmo. Die Freitagnachmittage und die Zugfahrten nach Hause, als die Hälfte der Zugabteile in Richtung Břeclav nur von "Bilingualen" besetzt wurden, waren einmalig.

Seit meinem Abschluss im Jahr 1998 ist viel Zeit vergangen und es hat sich nicht nur in der Schule, sondern auch in meinem Leben Vieles verändert. In meinen Erinnerungen kehre ich jedoch immer noch gerne zu meinen Lehrern, Klassenkameraden und Erlebnissen vom Gymnasium zurück. Ich werde mich für immer an die Jahre erinnern, die ich als Schülerin des bilingualen Gymnasiums verbracht habe.

Mgr. Hana Peroutková - (Absolventin des zweisprachigen Gymnasiums, unterrichtet derzeit Deutsch bei DJG)

Studium na DJG má podle mého názoru mnoho výhod. Během 6 let na naší škole získají žáci výborné znalosti nejen v oblasti německého a anglického jazyka, ale i v dalších odborných předmětech, což někteří možná ocení v budoucnosti – vím to od absolventů, kteří tím byli někdy dokonce i sami překvapeni.

Díky různým projektům, kontaktům se zahraničními školami a výměnným pobytům mají studenti také možnost svoje teoreticky nabyté znalosti vyzkoušet v praxi. Poznávají jiné země, získávají nové přátele. Pobyty, na kterých jsem spolu s kolegy studenty doprovázela (např. Graz, Solothurn, Vídeň, Pirna, Geislingen), byly vždy velmi cennou zkušeností pro žáky i pro mě, většinou příjemnou a pozitivní. Někdy bylo potřeba vyřešit nečekané situace, ale i s tím jsme se vypořádali. Myslím, že právě mezilidské vztahy a komunikace jsou tím, co se při společných akcích DJG přirozeně posiluje a rozvíjí a co pokládám za neocenitelné. Já osobně jsem za dobu svého působení na DJG poznala spoustu milých lidí – kolegů, přátel a také studentů, jejichž životní úspěchy mě těší.

Mgr. Marcela Mittnerová (učí na DJG)


Das Studium am zweisprachigen Gymnasium hat meiner Meinung nach viele Vorteile. Während der 6 Jahre an unserer Schule erwerben die Schüler sehr gute Kenntnisse nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch in anderen Fächern, was einige von ihnen vielleicht in Zukunft würdigen – das weiß ich von Absolventen, die davon manchmal sogar überrascht waren.

Dank verschiedenen Projekten, Kontakten mit ausländischen Schulen und Austauschwochen können die Schüler ihre theoretischen Kenntnisse in der Praxis testen. Sie lernen andere Länder kennen, gewinnen neue Freunde. Die Sprachwochen, bei denen ich mit meinen KollegInnen die Schüler begleitet habe, waren immer sehr wertvoll für die Schüler und auch für mich, meistens angenehm und positiv. Manchmal mussten wir aber unerwartete Situationen lösen, aber auch damit sind wir fertig geworden. Ich denke, dass sich bei den gemeinsamen Veranstaltungen des zweisprachigen Gymnasiums die zwischenmenschlichen Beziehungen und Kommunikation entwickeln und stärken und das finde ich unschätzbar. Ich persönlich habe in meiner Laufbahn am zweisprachigen Gymnasium viele nette Menschen kennengelernt - KollegInnen, Freunde und auch Schüler, deren Lebenserfolge mich erfreuen.

Mgr. Marcela Mittnerová (unterrichtet derzeit am DJG)

Pár vzpomínek na dvojjazyčák…

… po roce 1989 se chtěl učit německy skoro každý……..Zájem o studium na DJG byl obrovský, vybírali jsme z více jak 350 uchazečů do dvou tříd…

Do Znojma dojíždělo v devadesátých letech každý týden na plný či zkrácený úvazek více než 10 rakouských učitelů z Retzu, Hollabrunnu, Vídně a jiných měst. Vyučovali matematiku, chemii, fyziku, zeměpis, dějepis a samozřejmě němčinu. Časem odpadla chemie a byla nahrazena základy společenských věd. 

V prvních letech po revoluci, kdy ještě pod střechou školy byla místo současných podkrovních učeben střelnice (kde jsem se i já jako studentka učila střílet z pistole v hodinách branné výchovy), probíhala výuka prvních ročníků dvojjazyčných tříd na náměstí Svobody. V budově Finančního úřadu – v jeho pravé části, kde nyní sídlí Úřad práce, jsme měli učebny. Dvojjazyčné studium trvalo tehdy 5 let a začínalo až po ukončení základní školy.

V devadesátých letech nebyl problém naplnit jakýkoliv zahraniční výměnný pobyt – a to jak žáky, tak i učiteli. Bydlelo se téměř výhradně v rodinách, a tak jsem i já coby pedagog bydlela během 20 let mého působení na DJG v mnoha různých rakouských, švýcarských, anglických a holandských domácnostech.

Když se teď ohlédnu zpět, vím, co mi dvojjazyčné gymnázium a výměnné pobyty daly především. Poznala jsem několik zemí očima místních obyvatel. Nedá se to přirovnat k žádné turistické cestě. Proto chodil Honza v pohádkách s ranečkem buchet do světa na zkušenou. Aby se naučil novým věcem, toleranci k odlišnostem a zároveň se mohl pak s láskou a pokorou vrátit do své rodné vesničky.

 Mgr. Dana Vařachová (učila cca 20 let NJ na DJG)

Ein paar Erinnerungen an das Zweisprachige…

… Nach 1989 wollten fast alle Deutsch lernen. Das Interesse an einem Studium bei DJG war groß. Wir haben aus mehr als 350 Bewerbern in zwei Klassen ausgewählt.

In den neunziger Jahren reisten jede Woche mehr als 10 österreichische Lehrer aus Retz, Hollabrunn, Wien und anderen Städten in Vollzeit oder Teilzeit nach Znojmo. Sie unterrichteten Mathematik, Chemie, Physik, Geographie, Geschichte und natürlich Deutsch. Im Laufe der Zeit fiel die Chemie weg und wurde durch die Grundlagen der Sozialwissenschaften ersetzt.

In den ersten Jahren nach der Revolution, als sich der Schießstand noch unter dem Dach der Schule befand, anstatt der derzeitigen Klassenzimmer in dem Dachboden (wo ich als Schülerin auch gelernt habe, im Wehrunterricht mit einer Pistole zu schießen), wurden die ersten Jahre des zweisprachigen Unterrichts auf dem Freiheitsplatz unterrichtet. Im Gebäude des Finanzamtes - im rechten Teil, wo sich jetzt das Arbeitsamt befindet, hatten wir Klassenzimmer. Das zweisprachige Studium dauerte zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre und begann erst nach dem Abschluss der Grundschule.

In den neunziger Jahren war es kein Problem, für einen ausländischen Jugendaustausch Interessenten zu finden - und das sowohl unter den Schülern als auch unter den Lehrern. Man wohnte fast ausschließlich in Familien, daher lebte ich als Pädagoge während meiner 20-jährigen Tätigkeit bei DJG in vielen verschiedenen österreichischen, schweizerischen, englischen und niederländischen Haushalten.

Wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich, was mir das zweisprachige Gymnasium und die Austauschaufenthalte vor allem gebracht haben. Ich habe mehrere Länder mit den Augen der Einheimischen kennengelernt. Es ist mit keinem Wanderweg zu vergleichen. Deshalb ging Hans im Märchen mit Kuchen in die Welt hinaus, um neue Dinge, Toleranz gegenüber Unterschieden zu lernen und gleichzeitig dann mit Liebe und Demut in sein Heimatdorf zurückzukehren.

Mgr. Dana Vařachová (sie hat ca. 20 Jahre Deutsch am DJG unterrichtet)

Vzpomínky na Znojmo

Po zkušebním roce na vídeňské škole jsem v září 1999 nastoupila jako učitelka na dvojjazyčné gymnázium ve Znojmě na mé první skutečné místo. Gymnázium Dr.Karla Polesného pro mě není jen škola, symbolizuje pro mě určitou životní etapu a první zkušenosti mladé učitelky, je tedy určitým způsobem moje “pedagogická vlast”. Domov, který jsem po 10 intenzivních a pěkných letech opustila - směr Brusel - a kam jsem se opět po 9 letech ráda vrátila.

Jako zřejmě většina lidí si i já spojuji pojem domov s příjemným pocitem a pěknými vzpomínkami : vzpomínkami nejen na intenzivní práci, ale zpětně i na téměř neuvěřitelnou ochotu studentek a studentů pracovat, vzpomínkami na zkoušky krátkých a někdy i delších divadelních scének, na dny otevřených dveří, vzpomínkami na cesty, výměny, projekty, soutěže, workshopy - a samozřejmě také na studentky a studenty, ze kterých se už během školních let stávaly silné, impozantní, inspirující osobnosti. Když o některých momentech přemýšlím znovu - teď už pohledem ne úplně mladé učitelky, cítím, jak se mi na čele objevuje malá vráska, kde jen ten čas zůstal…?

Teď slaví dvojjazyčné gymnázium 30 let od svého založení a dobře třetinu jsem směla, resp. smím být součástí školního života, svědkyní toho shonu, smíchu, malých tragédií, nadějí, záchvěvů před písemkami, mnoha romantických setkání o přestávkách na chodbách či svědkyní ranní hektiky - stihnout v poslední minutě výuku. Je pěkné, že se některé věci nemění. A je to tu opět - ten pocit domova.

Mag.Heike Leitner (učí na DJG)

Erinnerungen an Znaim

Nach dem Probejahr an einer Wiener Schule habe ich im September 1999am zweisprachigen Gymnasium in Znaim meine ersterichtige Stelle als Lehrerin angetreten. Das Gymnázium Dr. Karla Polesného ist damit also nicht nur irgendeine Schule, es symbolisiertfür mich auch den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt und erste Erfahrungen als junge Lehrerin, ist also in gewisser Weise meine „pädagogische Heimat“: Ein Zuhause, das ich nach zehn für mich intensiven und schönen Jahren Richtung Brüssel verlassen habe - und in das ich 9 weitere Jahre später dann wieder sehr gerne zurückgekommen bin

Wie hoffentlich die meisten Menschen verbinde ich mit dem Begriff „Zuhause“ ein warmes Gefühl und schöne Erinnerungen: Erinnerungen nicht nur an intensive Arbeit und im Rückblick schier unglaubliche Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler; Erinnerungen an die Proben für kurze und manchmal auch längere Theaterszenen für die Tage der Offenen Tür; Erinnerungen an Reisen, Austausche, Projekte, Wettbewerbe, Workshops -und natürlich auch an Schülerinnen und Schüler, von denen viele schon während der Schulzeit starke, beeindruckende und inspirierende Persönlichkeiten waren. Wenn ich mit dem verklärten Blick einer mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Lehrerin so manchen Moment Revue passieren lasse, dann spüre ich, wie sich diese eine kleine Falte auf der Stirn schief legt und ich frage mich, wo denn die Zeit geblieben ist … ?

Nun feiert diese Schule ihr 30jähriges Bestehen und gut ein Drittel dieser Zeit durfte bzw. darf ich nun wieder Teil des Schullebens, Zeugin des Gewusels, des Lachens, der kleinen Tragödien, des Hoffens und Zitterns vor den Tests, so mancher romantischenTreffen in den Pausen auf den Gängen oder der morgendlichen Hektik, es gerade noch in letzter Sekunde rechtzeitig in den Unterricht zu schaffen, sein: Es ist schön, dass manche Dinge sich nicht ändern. Da ist es wieder, dieses Gefühl von Zuhause.

Mag.Heike Leitner (unterrichtet am DJG)

Mein Sprachkurs in München

Am Anfang dieses Jahres habe ich mich für einen Sprachkurs in München entschieden. Ein Grund dafür war, meine Sprachkenntnisse zu erweitern, weil ich finde, dass in dieser Hinsicht, kann man nie ein Fehler machen. Ich verbessere hier nicht nur meine Grammatik, sondern auch das Sprechen. Da ich hier ohne meine Familie und Freunden bin, muss ich alles alleine besorgen und das gibt mir eine andere Möglichkeit, mich zu verbessern, weil ich wegen unterschiedlichen Situationen ganz andere Wortschatz lerne. Meine Schule, das zweisprachige Gymnasium, hat mir wirklich eine große Basis gegeben und ohne mein Studium, wäre ich sicher verloren gewesen. Ich würde sagen, dass es beidseitig eine Hilfe bedeutet. Hätte ich Deutsch auf Gymnasium nicht gelernt, wäre ich jetzt in der Klasse B2 nicht gewesen. Es ist auch logisch, dass es mir mit Abitur hilft und noch dazu kann ich diese Erfahrung im Alltag ausnutzen.  

Můj jazykový kurz v Mnichově

Na začátku tohoto roku jsem se rozhodla pro jazykový kurz v Mnichově. Chtěla jsem si rozšířit znalosti jazyka, protože si myslím, že v tomto ohledu člověk nemůže chybovat. Zlepšuji si zde nejen gramatiku, ale také mluvení. Jelikož jsem zde bez rodiny a přátel, musím si vše zajistit a pořešit sama a to je něco, co mi dává možnost se zlepšit, protože se kvůli odlišným situacím učím i jiné slovní zásoby. Má škola, dvojjazyčné gymnázium mi dalo opravdu velký základ a bez mého studia bych byla jistě ztracena. Řekla bych, že je to oboustrannou pomocí. Kdybych se na gymnáziu neučila německy, nebyla bych ve třídě úrovně B2 a je také logické, že mi to pomůže s maturitou a ještě ke všemu mohu tuhle zkušenost využít v běžném životě. 

Viktorie Sofie Rusch, 5.B
Informace o studiu a přijímacím řízení
DOD 2024 ve filmové zkratce
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
pondělí 09:00 - 10:40, 12:50-14:00
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek * 12:50 - 14:15
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Alena Velebová - kabinet Bi
tel.: 515 266 180, velebova@gymzn.cz
úterý 14:30 - 15:50
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek 12:00 - 12:40
Rada mladších - otevřený dialog středoškoláků
Studentský klub gymzn
Digitální wellbeing dětí
Kyberšikana
Digitální hygiena
Školní psycholožka
Mgr. Alena Křenecká - školní klub
akrenecka@seznam.cz
čtvrtek 13:00 - 16:00
Nenech to být

Děje se ve škole něco, co se ti nelíbí? Byl/a jsi svědkem nebo obětí šikany? Chceš něco říct nebo se na cokoliv zeptat, ale stydiš se? Dej nám o tom vědět skrze online schránku důvěry Nenech to být.

Zřizovatel: