Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch
Naše škola se zapojila do výzvy MŠMT v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský.

Doba realizace je od 1.9.2022 do 31.8.2025.

Název projektu: Komenský - náš vzor

Celková částka určená na realizaci jednotlivých aktivit je ve výši 3 045 240 Kč.

Projekt je spolufinancován EU.

Projekt je zaměřen na následující témata:

 • personální podpora
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
 • inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzděláváníí

Základní informace o projektu
Název projektu: Studenti spolupracují s učiteli
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013810
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo operačního programu: 02
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 • personální podpora
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání dětí, žáků a studentů
 • podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit
 • aktivity rozvíjející ICT
 • spolupráce s rodiči žáků a studentů
 • spolupráce s veřejností

Cílové skupiny
 1. studenti
 2. žáci
 3. pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Klíčové aktivity
číslo aktivity název aktivity počet šablon celkové náklady (Kč)
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ 16 168 000,00
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 69 660 399,00
2.III/6 Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ 40 223 720,00
2.III/7 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 104 405 184,00
Celkové náklady na klíčové aktivity: 1 457 303,00
Doba realizace projektu
Datum zahájení projektu: 1.9.2019
Datum ukončení projektu: 31.08.2021
Financování projektu
Evropský strukturální fond 85% 1 238 707,54 Kč
Státní rozpočet 15% 218 595,46 Kč
Základní informace o projektu
Název projektu: Za lepší výsledky studentů
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007097
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo operačního programu: 02
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 • personální podpora
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání žáků a studentů
 • podpora extrakurikulárních aktivit
 • aktivity rozvíjející ICT

Cílové skupiny
 1. žáci střední školy
 2. pedagogové střední školy.
Klíčové aktivity
číslo aktivity název aktivity počet šablon celkové náklady (Kč)
III/1.6 Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ 40 200 760,00
III/2.1b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Matematická gramotnost 24 81 024,00
III/2.1c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Cizí jazyky 57 192 432,00
III/2.1k Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 1 3 376,00
III/2.13k Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - ICT 2 32 272,00
III/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Čtenářská gramotnost 7 70 896,00
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ 12 112 032,00
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 93 792 639,00
Celkové náklady na klíčové aktivity: 1 485 431,00
Doba realizace projektu
Datum zahájení projektu: 1.9.2017
Datum ukončení projektu: 31.08.2019
Financování projektu
Evropský strukturální fond 85% 1 262 616,34 Kč
Státní rozpočet 15% 222 814,66 Kč
Základní informace o projektu
Název projektu: Brána jazyků otevřená
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0147
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – IP oblasti podpory 1.4 – unit costs_č.57
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cíl projektu

Cílem projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků i pedagogů v oblasti anglického/německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.
K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání účastníků projektu zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Cílové skupiny
Cílovými skupinami jsou:
 1. žáci střední školy
 2. pedagogové střední školy.
Žáci i pedagogové budou zvyšovat svoji jazykovou gramotnost prostřednictvím interaktivních výukových systémů zaměřených na osvojování anglického nebo německého jazyka. Výukové systémy rozvíjí zejména ústní komunikační dovednosti jednotlivých zapojených účastníků projektu.
Klíčové aktivity
číslo aktivity název aktivity počet šablon celkové náklady (Kč)
3 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu 20 130 880,00
4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu 10 498 600,00
Celkové náklady na klíčové aktivity: 629 480,00
Doba realizace projektu
Datum zahájení projektu: 1.9.2015
Datum ukončení projektu: 31.12.2015
Financování projektu
Evropský strukturální fond 85% 535 058,00 Kč
Státní rozpočet 15% 94 422,00 Kč
Základní informace o projektu
Název projektu: Za jazyky do světa
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1345
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cíl projektu
 • rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností žáků prostřednictví čtenářských dílen
 • rozvoj jazykové gramotnosti žáků (zejména v anglickém a německém jazyce) prostřednictvím jazykově – vzdělávacího zahraničního pobytu
 • prohloubení základních znalostí žáků o některých zemích Evropské unie
Cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou žáci školy, u kterých je rozvíjeno / rozvíjena:
 1. čtenářství a čtenářská gramotnost prostřednictvím čtenářských dílen, které jsou pedagogy vhodně začleňovány do výuky
 2. jazyková gramotnost prostřednictvím jazykově – vzdělávacího pobytu v zahraničí
Klíčové aktivity
číslo aktivity název aktivity počet šablon celkové náklady (Kč)
1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 1 56 756,00
2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele 1 63 519,00
3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí 1 42 158,00
4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 6 830 580,00
Celkové náklady na klíčové aktivity: 993 013,00
Doba realizace projektu
Datum zahájení projektu: 1.9.2015
Datum ukončení projektu: 31.12.2015
Financování projektu
Evropský strukturální fond 85% 844 061,05 Kč
Státní rozpočet 15% 148 951,95 Kč
Základní informace o projektu
Název projektu: Evropské peníze středním školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0405
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.5
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Cílové skupiny
Cílovými skupinami jsou:
 1. žáci střední školy
 2. pedagogové střední školy.
Klíčové aktivity
číslo aktivity název aktivity počet šablon celkové náklady (Kč)
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách 2 106 524,00
II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 18 38 574,00
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 13 1 917 162,00
Celkové náklady na klíčové aktivity: 2 062 260,00
Doba realizace projektu
Datum zahájení projektu: 1.5.2012
Datum ukončení projektu: 30.4.2014
Financování projektu
Evropský strukturální fond 85% 1 752 921,00 Kč
Státní rozpočet 15% 309 339,00 Kč
Odkazy
www.msmt.cz
www.jmskoly.cz
www.nidv.cz
Informace o studiu a přijímacím řízení
Chemický elixír 10: 19.6.2024
DOD 2024 ve filmové zkratce
Maturita 2024 - aktuální informace
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
pondělí 09:00 - 10:40, 12:50-14:00
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek * 12:50 - 14:15
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Alena Velebová - kabinet Bi
tel.: 515 266 180, velebova@gymzn.cz
úterý 14:30 - 15:50
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek 12:00 - 12:40
Studentský klub gymzn
Digitální wellbeing dětí
Kyberšikana
Digitální hygiena
Pozvánka na promítání do Coolny
Školní psycholožka
Mgr. Alena Křenecká - školní klub
akrenecka@seznam.cz
čtvrtek 13:00 - 16:00
Nenech to být

Děje se ve škole něco, co se ti nelíbí? Byl/a jsi svědkem nebo obětí šikany? Chceš něco říct nebo se na cokoliv zeptat, ale stydiš se? Dej nám o tom vědět skrze online schránku důvěry Nenech to být.

Zřizovatel: