Čtyřleté studium
(kód oboru: 79-41-K/41)
Učební plán pro třídy začínající studovat od školního roku 2022/2023
Předmět I. II. III. IV. celkem
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 3 3 3 3 12
Základy polečenských věd 1 1 2 2 6
Dějepis 2 2 2 0 6
Zeměpis 2 2 2 0 6
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 2 2 0 6
Chemie 2 2 2 0 6
Biologie 2 2 2 0 6
Laboratorní cvičení (F, Ch, B) 2 (F+Ch) 2 (B+Ch) 2 (F+B) 0 6
Seminář ze společenských věd a historie 2 2 0 0 4
Infomatika a výpočetní technika 2 2 0 0 4
Estetická výchova (hudební nebo výtvarná) 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 0 0 2 4 6
Volitelný předmět 2 0 0 2 4 6
Volitelný předmět 3 0 0 0 4 4
Celkem hodin týdně 34 34 34 30 132
V rámci volitelných předmětů si mohou studenti vybrat z této nabídky:
Seminář z jazyka českého, společenskovědní seminář, konverzace z jazyka anglického, konverzace z jazyka německého, francouzský jazyk, ruský jazyk, latina, programování a informatika, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z biologie, seminář z chemie, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, rýsování, deskriptivní geometrie, seminář z estetické výchovy. .