Šestileté studium
(kód oboru: 79-43-K/61)
Učební plán pro třídy začínající studovat od školního roku 2022/2023
Předmět I. II. III. IV. V. VI. Celkem pozn.
Český jazyk a literatura 4 3 3 3 4 4 21 1)
Německý jazyk a literatura 8 9 5 5 4 4 35 1)
Anglický jazyk 2 2 4 4 4 4 20
Základy polečenských věd 1 1 2 1 2 2 9 2) 3)
Dějepis 1 2 2 2 2 1 10 2) 3)
Zeměpis 2 1 2 2 2 1 10 2) 3)
Matematika 4 3 4 4 4 4 23 2) 3)
Fyzika 2 2 2 2 2 0 10
Chemie 2 2 2 2 2 0 10
Biologie 2 2 2 2 2 0 10
Infomatika a výpočetní technika 1 2 2 1 0 0 6
Estetická výchova (hudební nebo výtvarná) 1 1 2 4 0 0 8
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12
Volitelný předmět 1 0 0 0 0 2 4 6
Volitelný předmět 2 0 0 0 0 2 4 6
Celkem hodin týdně 32 32 34 34 34 30 196
1) povinný předmět maturitní zkoušky (písemná i ústní zkouška)
2) volitelný předmět maturitní zkoušky (jen ústní zkouška); žák si povinně zvolí alespoň jeden předmět, který se vyučoval v německém jazyce; maturitní zkouška se koná v jazyce, který byl v předmětu jazykem vyučovacím
3) předmět se vyučuje v jazyce německém od III. ročníku
V rámci volitelných předmětů si mohou studenti vybrat z této nabídky:
Seminář z jazyka českého, společenskovědní seminář, konverzace z jazyka anglického, konverzace z jazyka německého, francouzský jazyk, ruský jazyk, latina, programování a informatika, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z biologie, seminář z chemie, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, deskriptivní geometrie, seminář z estetické výchovy.