Osmileté studium
(kód oboru: 79-41-K/81)
Učební plán pro třídy začínající studovat od školního roku 2022/2023
Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 3 3 4 4 30
Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Německý jazyk 2 2 3 3 3 3 3 3 22
Základy polečenských věd 2 1 1 1 1 1 2 2 11
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Matematika 5 4 4 4 4 4 4 4 33
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Chemie 0 2 2 2 2 2 2 0 12
Biologie 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Laboratorní cvičení (F, CH, B)*) 0 0 0 2 2 2 2 0 8
Seminář ze společenských věd a historie 0 0 0 0 2 2 0 0 4
Infomatika a výpočetní technika 1 1 1 1 2 2 0 0 8
Estetická výchova - hudební 1 1 1 1 2 **) 2 **) 0 0 8
Estetická výchova - výtvarná 2 2 1 1 2 **) 2 **) 0 0 10
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Volitelný předmět 1 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Volitelný předmět 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Volitelný předmět 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Celkem hodin týdně 30 30 31 31 34 34 34 30 254
*) třída je ve čtvrtém ročníku dělena na třetiny, každý žák se střídavě účastní laboratorních cvičení z biologie, fyziky a chemie. V pátém až sedmém ročníku je třída dělena na poloviny a laboratorní cvičení probíhá vždy střídavě ze dvou uvedených předmětů.
**) žáci si zvolí hudební nebo výtvarnou výchovu
V rámci volitelných předmětů si mohou studenti vybrat z této nabídky:
Seminář z jazyka českého, společenskovědní seminář, konverzace z jazyka anglického, konverzace z jazyka německého, francouzský jazyk, ruský jazyk, latina, programování a informatika, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z biologie, seminář z chemie, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, deskriptivní geometrie, seminář z estetické výchovy.